Privacy & Algemene voorwaarden

Alle Prijzen op deze website zijn onder voorbehoud van vergissingen en drukfouten, dit kan nooit resulteren in een afdwingbare prijs.

Alle diensten van Pro Bikes Buysen bvba (zowel verkoop als herstelling) zijn uitsluitend onderworpen aan de hierna volgende algemene voorwaarden. Ieder klant die een beroep doet op de diensten van Pro Bikes Buysen bvba wordt verondersteld in te stemmen met deze voorwaarden en uitdrukkelijk te verzaken aan de zijne. Afwijkingen hierop kunnen enkel mits schriftelijk akkoord van Pro Bikes Buysen bvba. Alle prestaties, zowel ten hoofde van Pro Bikes Buysen bvba, als van de medecontractant, worden verondersteld gedaan te zijn op het adres van Pro Bikes Buysen bvba.

Bestellingen kunnen door de koper niet gewijzigd of geannulleerd worden, tenzij met schriftelijk akkoord van Pro Bikes Buysen bvba. Pro Bikes Buysen bvba behoudt zich het recht voor om een annuleringsvergoeding van 30% door te rekenen aan de klant.

Pro Bikes Buysen bvba behoudt zich het recht voor om gebeurlijke prijsverhogingen bij de leveranciers of loonstijgingen automatisch door te rekenen aan de klant.

Levertijden worden louter ter informatie verstrekt en zijn indicatief. Gebeurlijke vertragingen in de levering van prestaties of goederen, van welke aard ook (overmacht of niet), kunnen nooit aanleiding geven tot enige annulering, uitstel van betaling, schadevergoeding of prijsvermindering.

De inontvangstneming van goederen, door de koper of zijn aangestelde, geldt als algemeen akkoord en aanvaarding. Klachten omtrent beweerde zichtbare gebreken worden als niet ontvankelijk beschouwd, behoudens schriftelijke vermelding en voorbehoud op de ontvangstbon. Eventuele andere klachten dienen op straffe van niet-ontvankelijkheid schriftelijk gemeld te worden binnen acht dagen na levering. Het indienen van een klacht kan nooit worden gebruikt als voorwendsel voor de niet of slechts gedeeltelijke betaling van de factuur. Op nieuwe goederen wordt de gebruikelijke verkoopsgarantie van de producent verleend. Pro Bikes Buysen bvba kan nooit gehouden zijn tot betaling van enige schadevergoeding die de herstel- of verkoopsprijs te boven gaat.

Goederen die ter herstelling worden binnengebracht dienen uiterlijk 14 dagen na de opgegeven datum van afwerking afgehaald te worden, tenzij anders overeengekomen. Bij gebreke hieraan wordt de klant verondersteld afstand te doen van zijn goederen en uitdrukkelijk Pro Bikes Buysen bvba te machtigen om deze te verkopen en om de koopprijs te verrekenen met de verichtte herstelllingskosten. Ingeval het saldo negatief is blijft de klant volledig aansprakelijk tegenover Pro Bikes Buysen bvba voor het verschil, alsmede alle bijkomende kosten hieruit voortvloeiend.

Alle rekeningen en facturen van Pro Bikes Buysen bvba zijn contant d.i. ten laatste bij ontvangst betaalbaar op de firma of haar bankinstelling, ten laatste 15 dagen na factuurdatum. Intresten aan 1% per kalendermaand lopen van rechtswege en zonder ingebrekestelling vanaf de vervaldag derfacturen. Tevens is de klant dan een forfaitaire schadevegoeding van 10% van het totaal verschuldigde bedrag, met een minimum van 25Euro verschuldigd, onverminderd de vergoeding van alle hieruit voortvloeiende schade.

Alle geleverde goederen blijvende exclusieve eigendom van Pro Bikes Buysen bvba tot de volledige betaling ervan. De koper verbindt er zicht toe , zich vooraf niet van de goederen te ontdoen. Elk geschil m.b.t. het afsluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze overeenkomst of van overeenkomsten daaruit afgeleid, rechtstreeks of onrechtstreeks, wordt beheerst door het Belgisch recht en zal tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken en vredegerechten (afhankelijk van de keuze van Pro Bikes Buysen bvba) van het gerechtelijke arrondissement Antwerpen behoren.

Privacyverklaring   Pro Bikes Buysen BVBA

Dit is de privacyverklaring van Pro Bikes Buysen BVBA, ondernemingsnummer 0839690990 inzake de websites www.probikes.be en www.probikesbuysen.be . Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door Pro Bikes Buysen door middel van het klantensysteem van Pro Bikes Buysen en de verwerkingen via onze websites www.probikes.be en www.probikesbuysen.be .
Pro Bikes Buysen respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Pro Bikes Buysen. U dient zich ervan bewust te zijn dat Pro Bikes Buysen  niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden u aan bij het via onze website benaderen van websites van derden telkens de privacy statement en disclaimer van die andere website te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd.

Verwerken van persoonsgegevens

Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor de diensten van Pro Bikes Buysen, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken.
Deze gegevens worden opgeslagen in het klantensysteem van Pro Bikes Buysen en gebruikt om onze diensten en of producten aan u te kunnen leveren.
Uw persoonsgegevens kunnen ook door Pro Bikes Buysen worden gebruikt om u te informeren over onze producten en diensten.
Uw e-mailadres zal slechts voor dit doel gebruikt worden als u ons daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven. U kunt het ontvangen van Pro Bikes Buysen nieuwsbrieven te allen tijde stopzetten via de in de betreffende mailing aangegeven methode.
Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door Pro Bikes Buysen. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Pro Bikes Buysen.
U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. In dat geval kunt u contact met ons opnemen. Indien u op enig moment geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie per email, dan kunt u zich te allen tijde afmelden middels emailadres info@probikes.be .

Bewaartermijn
Pro Bikes Buysen bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt. Met betrekking tot de door u ingevulde contactformulier en accountgegevens  worden deze bewaard met het doel historische gegevens op te halen met betrekking tot service en garantie.

Cookies
De Pro Bikes Buysen website maakt indirect gebruik van remarketing-cookies via Google. Hiermee wordt onthouden welke informatie u op onze website bekijkt, waarmee remarketing-lijsten worden opgebouwd, zonder dat dit naar een persoon herleidbaar profiel leidt. Hiermee zijn wij in staat om op andere websites u relevante gerichte advertenties te kunnen tonen.
Lees het privacybeleid van Google m.b.t. advertenties voor meer informatie, alsook het privacybeleid van Google Analytics voor algemene informatie over het privacybeleid van Google.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google
verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Met betrekking tot het versturen van nieuwsbrieven maken wij gebruik van MailChimp, net als Google zijn ze gecertificeerd zijn door het EU-US Privacy Shield,  MailChimp voldoet aan de strenge eisen van dit shield, wij hebben een verwerkersovereenkomst met beide bedrijven.

Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van Pro Bikes Buysen. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Inzage, correctie en recht van verzet
Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij navolgend adres: Pro Bikes Buysen, Kerkstraat 14, 2920 Kalmthout, u kunt ook mailen naar inforobikes.be