Algemene voorwaarden

Alle Prijzen op deze website zijn onder voorbehoud van vergissingen en drukfouten, dit kan nooit resulteren in een afdwingbare prijs.

Alle diensten van Pro Bikes Buysen bvba (zowel verkoop als herstelling) zijn uitsluitend onderworpen aan de hierna volgende algemene voorwaarden. Ieder klant die een beroep doet op de diensten van Pro Bikes Buysen bvba wordt verondersteld in te stemmen met deze voorwaarden en uitdrukkelijk te verzaken aan de zijne. Afwijkingen hierop kunnen enkel mits schriftelijk akkoord van Pro Bikes Buysen bvba. Alle prestaties, zowel ten hoofde van Pro Bikes Buysen bvba, als van de medecontractant, worden verondersteld gedaan te zijn op het adres van Pro Bikes Buysen bvba.

Bestellingen kunnen door de koper niet gewijzigd of geannulleerd worden, tenzij met schriftelijk akkoord van Pro Bikes Buysen bvba. Pro Bikes Buysen bvba behoudt zich het recht voor om een annuleringsvergoeding van 30% door te rekenen aan de klant.

Pro Bikes Buysen bvba behoudt zich het recht voor om gebeurlijke prijsverhogingen bij de leveranciers of loonstijgingen automatisch door te rekenen aan de klant.

Levertijden worden louter ter informatie verstrekt en zijn indicatief. Gebeurlijke vertragingen in de levering van prestaties of goederen, van welke aard ook (overmacht of niet), kunnen nooit aanleiding geven tot enige annulering, uitstel van betaling, schadevergoeding of prijsvermindering.

De inontvangstneming van goederen, door de koper of zijn aangestelde, geldt als algemeen akkoord en aanvaarding. Klachten omtrent beweerde zichtbare gebreken worden als niet ontvankelijk beschouwd, behoudens schriftelijke vermelding en voorbehoud op de ontvangstbon. Eventuele andere klachten dienen op straffe van niet-ontvankelijkheid schriftelijk gemeld te worden binnen acht dagen na levering. Het indienen van een klacht kan nooit worden gebruikt als voorwendsel voor de niet of slechts gedeeltelijke betaling van de factuur. Op nieuwe goederen wordt de gebruikelijke verkoopsgarantie van de producent verleend. Pro Bikes Buysen bvba kan nooit gehouden zijn tot betaling van enige schadevergoeding die de herstel- of verkoopsprijs te boven gaat.

Goederen die ter herstelling worden binnengebracht dienen uiterlijk 14 dagen na de opgegeven datum van afwerking afgehaald te worden, tenzij anders overeengekomen. Bij gebreke hieraan wordt de klant verondersteld afstand te doen van zijn goederen en uitdrukkelijk Pro Bikes Buysen bvba te machtigen om deze te verkopen en om de koopprijs te verrekenen met de verichtte herstelllingskosten. Ingeval het saldo negatief is blijft de klant volledig aansprakelijk tegenover Pro Bikes Buysen bvba voor het verschil, alsmede alle bijkomende kosten hieruit voortvloeiend.

Alle rekeningen en facturen van Pro Bikes Buysen bvba zijn contant d.i. ten laatste bij ontvangst betaalbaar op de firma of haar bankinstelling, ten laatste 15 dagen na factuurdatum. Intresten aan 1% per kalendermaand lopen van rechtswege en zonder ingebrekestelling vanaf de vervaldag derfacturen. Tevens is de klant dan een forfaitaire schadevegoeding van 10% van het totaal verschuldigde bedrag, met een minimum van 25Euro verschuldigd, onverminderd de vergoeding van alle hieruit voortvloeiende schade.

Alle geleverde goederen blijvende exclusieve eigendom van Pro Bikes Buysen bvba tot de volledige betaling ervan. De koper verbindt er zicht toe , zich vooraf niet van de goederen te ontdoen. Elk geschil m.b.t. het afsluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze overeenkomst of van overeenkomsten daaruit afgeleid, rechtstreeks of onrechtstreeks, wordt beheerst door het Belgisch recht en zal tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken en vredegerechten (afhankelijk van de keuze van Pro Bikes Buysen bvba) van het gerechtelijke arrondissement Antwerpen behoren.